główna zawartość
artykuł nr 1

KONKURSY DLA NGO ROZSTRZYGNIĘTE

W oparciu o protokoły komisji konkursowych wybrane zostały oferty złożone w konkursach na wspieranie zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

artykuł nr 2

Powołanie Komisji Konkursowych: KULTURA, SPORT i...

11 marca 2020 r. r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM...

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

artykuł nr 4

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2020 oraz nabór kandydatów...

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. w zakresie „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

artykuł nr 5

Otwarty konkurs ofert - KULTURA 2020 oraz nabór kandydatów...

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019