główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2019 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr RMiG.120.1.2019 z 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019. 1.20 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.2.2019 z 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 1.15 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.3.2019 z 10 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych. 352.31 KB
Zarządzenie RMiG.120.4.2019 z 14 stycznia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 631.08 KB
Zarządzenie RMiG.120.5.2019 z 14 stycznia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 632.86 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.6.2019 z 22 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych w użyczenie położonych na terenie miasta i gminy Łosice 70.23 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.7.2019 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 564.77 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.8.2019 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 577.27 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.9.2019 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Łosice jest organem prowadzącym 222.68 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.11.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do organów jednostek pomocniczych w sołectwach Jeziory i Patków 19.36 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.12.2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 47.20 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.13.2019 z 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019 52.30 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.14.2019 z 1 marca 2019 roku w sprawie: wykazu działki niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Czerwonego Krzyża stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 63.01 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.15.2019 z 4 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 1.85 MB
Zarządzenie Nr RMIG.120.16.2019 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 72.66 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.17.2019 z 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 644.16 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.18.2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach 45.58 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.19.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2018 rok 1.31 MB
Zarządzenie Nr RMiG.20.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. 335.53 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.21.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 303.10 KB
RMiG.120.22.2019 z 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia dla Sekretarza Miasta i Gminy Łosice wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych 277.25 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.23.2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 617.09 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.24.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie Miasta i Gminy Łosice obejmującego rok 2018 i określenia jego zadań 536.23 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.25.2019 z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie 580.69 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.26.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 1.93 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.29.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz podpisywania spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 394.93 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.27.2019 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 218.02 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.28.2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 200739W w mieście Łosice ul. Radzyńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od km 0+000 do km 0+520 360.52 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.30.2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 257.30 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.31.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 2.67 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.32.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta i Gminy za rok 2018 3.23 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.35.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, stanowiącej własność Gminy Łosice do korzystania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach 1.07 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.36.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2029 5.41 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.37.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 1.36 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.38.2019 z 05 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 1.61 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.39.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice oraz określenia jego zadań i trybu działania 632.37 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.40.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2019 468.84 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.41.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.19 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.42.2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 640.15 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.43.2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie: obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności działki nr 3669 położonej w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4, stanowiącej własność Gminy Łosice 317.09 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.45.2019 z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 588.51 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.46.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 582.25 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.47.2019 z dnia 08.08.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 590.54 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.48.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach oraz utworzenia kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 456.57 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.50.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. 1.67 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.51.2019 Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego placów zabaw, boisk szkolnych na terenie Miasta i Gminy Łosice 231.64 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.52.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 293.29 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.53.2019 z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Łosice za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za I półrocze 2019 roku 3.58 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.54.2019 z 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany Zarządzenia Nr RMiG.120.119.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice 300.79 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.55.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania rozbudowa oraz wyposażenie Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Łosicach przy ul. Szkolnej 1 na działce nr geod. 212/2 347.45 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 1.48 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.57.2019 z 3 września 2019 r. w sprawie kart do głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego 2020 oraz opiekuna prawnego do udziału osoby małoletniej w głosowaniu 1,018.17 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.58.2019 z 9 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz podpisywania spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 404.57 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.59.2019 z 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 219.36 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.60.2019 z 2 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 218.64 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.61.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.87 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.62.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.69 MB
Zarządzenie Nr RMIG.120.63.2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie: wykazu części nieruchomości zabudowanej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 550.17 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.64.2019 z 7 października 2019 r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Łosice 286.18 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.65.2019 z 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 3.37 MB
Zarządzienie nr RMiG.120.66.2019 z 31 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 568.33 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.67.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 07.11.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 65.58 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr RMIG.120.67.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 07.11.2019 r. Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 55.14 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.68.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028. 15.28 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.69.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. 4.25 MB
Zarządzenie nr RMiG.120.70.2019 z 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 2.44 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.71.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. zmianiające zarządzenie RMiG.120.115.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli w przypadku ich nieobecności. 241.88 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.72.2019 z 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 870.22 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.73.2019 z 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice 322.02 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.74.2019 z 2 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr RMiG.120.31.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Korzystania ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 988.99 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.75.2019 z 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 4.63 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.76.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 228.69 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.77.2019 z 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 1.93 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.78.2019 z 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych 266.06 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.79.2019 z 24 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 1.26 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.80.2019 z 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania 241.78 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019