główna zawartość
artykuł nr 1

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 900 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • Podanie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, w którym podatnik przedstawia powody dla których stara się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie podatku.
  • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby fizycznej (np. odcinki od renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach,) lub osoby prawnej (dokumentacja na podstawie której rozlicza się z urzędem skarbowym),
  • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymane w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • W przypadku podatników, będących przedsiębiorcami należy również dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie UOKiK https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php.