główna zawartość
artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - SPORT 2019

Zarządzenie Nr RMiG.120.13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego  2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

artykuł nr 2

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - KULTURA 2019

Zarządzenie Nr RMiG.120.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

artykuł nr 3

Powołanie Komisji Konkursowych - KULTURA i SPORT 2019

30 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

artykuł nr 4

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - SPORT 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 ), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

artykuł nr 5

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - KULTURA 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz 450), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019