główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

15277

28.11.2019

14.12.2019

Uchwała  nr XVIII/116/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Łosicach

14928

28.11.2019

11.12.2019

Uchwała  nr XVIII/109/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

14713

28.11.2019

10.12.2019

Uchwała  nr XVIII/107/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

14593

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/120/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

14592

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/114/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku

14591

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/113/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

14590

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/112/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Łosice

14589

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/111/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

14588

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/110/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14587

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała  nr XVIII/108/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

13325

30.10.2019

22.11.2019

Uchwała  nr XVII/106/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 października 2019 r.w sprawie zmian w budzecie gminyw 2019 roku

13324

30.10.2019

22.11.2019

Uchwała  nr XVII/103/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 października 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

13323

30.10.2019

22.11.2019

Uchwała  nr XVII/102/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 października 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

11864

30.09.2019

15.10.2019

Uchwała  nr XV/98/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 września 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

11220

16.09.2019

26.09.2019

Uchwała  nr XIV/92/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 16 września 2019 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

11219

16.09.2019

26.09.2019

Uchwała  nr XIV/91/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 16 września 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice

10633

29.08.2019

11.09.2019

Uchwała  nr XIII/89/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 sierpnia 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

10632

29.08.2019

11.09.2019

Uchwała  nr XIII/83/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 sierpnia 2019 r.w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice

9425

20.05.2019

01.08.2019

Uchwała  nr IX/55/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2028

9312

16.07.2019

30.07.2019

Uchwała  nr XII/74/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 16 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „ZALEW ŁOSICKI”

9221

16.07.2019

25.07.2019

Uchwała  nr XII/82/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 16 lipca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

9220

16.07.2019

25.07.2019

Uchwała  nr XII/76/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 16 lipca 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice

9219

24.06.2019

25.07.2019

Uchwała  nr XI/65/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

8884

24.06.2019

17.07.2019

Uchwała  nr XI/71/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

8883

24.06.2019

17.07.2019

Uchwała  nr XI/69/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice

8882

24.06.2019

17.07.2019

Uchwała  nr XI/66/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

7732

07.06.2019

21.06.2019

Uchwała  nr X/61/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 7 czerwca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

7731

20.05.2019

21.06.2019

Uchwała  nr IX/57/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice

7555

20.05.2019

17.06.2019

Uchwała  nr IX/52/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice

7554

20.05.2019

17.06.2019

Uchwała  nr IX/56/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

7553

20.05.2019

17.06.2019

Uchwała  nr IX/51/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

7469

20.05.2019

14.06.2019

Uchwała  nr IX/54/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego

6796

20.05.2019

29.05.2019

Uchwała  nr IX/59/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

5641

27.03.2019

25.04.2019

Uchwała  nr VIII/50/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice

5354

27.03.2019

19.04.2019

Uchwała  nr VIII/49/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łosice innym instrumentem płatniczym

5353

18.03.2019

19.04.2019

Uchwała  nr VII/45/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok

3827

18.03.2019

22.03.2019

Uchwała  nr VII/47/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

2928

26.02.2019

05.03.2019

Uchwała  nr VI/43/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 lutego 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

2927

26.02.2019

05.03.2019

Uchwała  nr VI/40/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 lutego 2019 r.w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2926

26.02.2019

05.03.2019

Uchwała  nr VI/39/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 lutego 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2310

30.01.2019

20.02.2019

Uchwała  nr V/36/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

1820

30.01.2019

07.02.2019

Uchwała  nr V/32/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1819

30.01.2019

07.02.2019

Uchwała  nr V/31/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

1818

30.01.2019

07.02.2019

Uchwała  nr V/30/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

1817

30.01.2019

07.02.2019

Uchwała  nr V/29/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

645

28.12.2018

11.01.2019

Uchwała  nr IV/28/181 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019

644

28.12.2018

11.01.2019

Uchwała  nr IV/26/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

643

28.12.2018

11.01.2019

Uchwała  nr IV/20/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach

 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018