główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dotycząca zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 14 grudnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła uchwałę nr III/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że od dnia 01 stycznia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, które wynosić będą:

- 8,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są odbierane w sposób  selektywny;
- 18,00
zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są odbierane w sposób selektywny.

Wzrost opłaty podyktowany jest faktem, że obecne dochody budżetu miasta i gminy w oparciu o obowiązujące stawki (których wysokość została ustalona w roku 2016) są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Łosic. Analiza dochodów i wydatków poniesionych w latach 2017-2018 z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wskazała na deficyt rzędu ok. 300 000,00 zł.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost kosztów za usługi odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są: wzrost jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, stawki te będą wzrastać znacząco do 2020 r., ponadto wzrost minimalnego wynagrodzenia, a przede wszystkim wzrastająca ilość odpadów niesegregowanych.

Utrzymanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie zagrażało powiększającym się deficytem, który będzie wymagał pokrycia z budżetu miasta, co negatywnie wpływa na możliwość finansowania innych zadań samorządu gminnego.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się na terenie całego kraju. Dla przykładu przedstawiono poniżej wysokości stawek w pobliskich samorządach:

MIASTO/GMINA

STAWKA/SEGREGOWANE

STAWKA/NIESEGREGOWANE

MIASTO ŁOCHÓW

13 zł

26 zł

MIASTO ZIELONKA

12 zł

24 zł

MIASTO GARWOLIN

9 zł

22 zł

GMINA CEGŁÓW

6 zł

18 zł

MIASTO SIEDLCE

8,50 zł

17 zł

GMINA SIEDLCE

7 zł

16 zł

GMINA SIEMIATYCZE

8 zł

15 zł

MIASTO SIEMIATYCZE

10 zł

16 zł

MIASTO MIĘDZYRZEC PODL.

9 zł

18 zł

MIASTO SOKOŁÓW PODL.

9 zł

18 zł

MIASTO WĘGRÓW

8 zł

16 zł

MIASTO RADZYŃ PODL.

9 zł

18 zł

GMINA RADZYŃ PODL

10 zł

17,50 zł

MIASTO PARCZEW

12 zł

24 zł

GMINA PARCZEW

10 zł

20 zł

Uwaga!

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2019 bez wezwania w obowiązujących terminach płatności tj.:

  • za I kwartał – do dnia 15 marca,
  • za II kwartał –   do dnia 15 maja,
  • za III kwartał –   do dnia 15 września,
  • za IV kwartał –   do dnia 15 listopada.

 Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy wyłącznie w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.