główna zawartość
artykuł nr 1

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej