główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZASAD SEGREGACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od stycznia 2020 roku:

Rada Miasta i Gminy Łosice w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/108/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 • stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów pochodzenia roślinnego wynosi 13,00 zł od mieszkańca (w tym przypadku, konieczne jest złożenie nowej deklaracji, w której właściciel nieruchomości zgłosi posiadanie kompostownika na bioodpady pochodzące z należącej do niego nieruchomości);
 • podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi dwukrotność opłaty podstawowej tj. 15,00 zł, czyli stawka podwyższona wynosi 30,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice zobowiązani są wnosić z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 • do 15 marca za I kwartał danego roku;
 • do 15 maja za II kwartał danego roku;
 • do 15 września za III kwartał danego roku;
 • do 15 listopada za IV kwartał danego roku.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry uiszczać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze: 57 8038 0007 0010 1491 2000 0940 lub wpłatą do inkasenta.

 

Nowe zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010 ze zm.) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

 • Od 1 stycznia 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego worka - zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują odpady pochodzenia roślinnego. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać brązowego worka służącego do gromadzenia bioodpadów. Osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.
 • Obowiązująca wszystkich segregacja odpadów komunalnych. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie stawka podwyższona w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Opłata podwyższona zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza.
 • Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji w ciągu 14 dni od chwili zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Zmiany deklaracji należy dokonywać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek jedynie stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.