główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana wysokości opłaty za odpady od 01.01.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, iż
w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła Uchwałę Nr XXXII/189/20 (Dz. U. woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 12183) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2021 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łosice wynoszą:

 • 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady gromadzone są w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z tej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację oraz wyrazić chęć kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku),
 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnił obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa Burmistrz w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych – iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać:

 • w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca należy złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych. Deklarację należy złożyć w urzędzie miasta i gminy w Łosicach, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji burmistrz wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice, zobowiązani są wnosić z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 • do 15 marca za I kwartał danego roku;
 • do 15 maja za II kwartał danego roku;
 • do 15 września za III kwartał danego roku;
 • do 15 listopada za IV kwartał danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze:
57 8038 0007 0010 1491 2000 0940 lub wpłatą u inkasenta.

 

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia,
że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 1. nie posiada kompostownika lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia Burmistrzowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
  w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji dotyczących posiadania kompostownika przydomowego oraz kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne ze stanem faktycznym

Burmistrz stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do uzyskania zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, oraz wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2c i 3 ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto informuję:

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z coraz wyższym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami. Gmina musi się mierzyć między innymi z bardzo wysokimi kosztami zagospodarowania odpadów w Instalacjach Komunalnych oraz procesem odbioru i transportu śmieci.

Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane wyłącznie ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których odpady powstają. W przypadku pozostania przy dotychczas obowiązujących stawkach taki warunek nie zostanie spełniony. Bez podwyżki stawki wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone przez mieszkańców nie gwarantują całkowitego pokrycia kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów, a także prowadzenia PSZOK, czy edukacji ekologicznej.

Wzrost ilości odpadów oraz błędy popełniane przy ich segregacji również oznaczają dla gminy dodatkowe koszty, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty zagospodarowania odpadów.