główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów Statutu Miasta i Gminy: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 2. opracowywanie (projektów) zakresów czynności dla kierowników: wydziału, referatów i kierownika USC oraz dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,
 3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr oraz dyscypliną pracowników Urzędu,
 4. wykonywanie obowiązków w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza,
 5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 6. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. nadzorowanie prawidłowego przygotowania projektów uchwał rady wnoszonych pod obrady rady,
 8. nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Miasta i Gminy ,
 9. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy,
 10. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta i gminy,
 11. nadzorowanie czasu pracy pracowników,
 12. informowanie Burmistrza o konieczności dokonywania zmian personalnych,
 13. udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady,
 14. dbanie o wygląd budynku Urzędu Miasta i Gminy i jego otoczenia,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza,
Dostępne kategorie:
Kompetencje