główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. 2021

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność gminy Łosiceprzeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 14:32

2. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.26.2020 z 17.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.26.2020 z 17.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 07:58

3. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.31.36.2020 z 17.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.31.36.2020 z 17.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Wykonanie wiercenia hydrogeologicznego w miejscowości Chotycze” na działce nr 894/11 położonej w miejscowości Chotycze gm. Łosice.

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-19 07:55

4. Ogłoszenia i komunikaty

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12 marca 2021 została uchwalona zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całego obszaru Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kieru...

Utworzony: 2021-03-17 | Zmodyfikowany: 2021-03-17 12:37

5. Urząd Miasta i Gminy

Stanowisko ds. energetyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-03-12 15:48

6. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.39.2021 z 05.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.39.2021 z 05.03.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Utworzony: 2021-03-12 | Zmodyfikowany: 2021-03-12 14:47

7. 2021

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2021 roku

Utworzony: 2021-03-12 | Zmodyfikowany: 2021-03-12 14:15

8. Protokoły z sesji

Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Utworzony: 2018-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-03-12 10:34

9. 2021

NGO - powołano komisje konkursowe

Składy osobowe i regulaminy pracy poszczególnych komisji określają stosowne zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-10 17:39

10. Zaproszenia na sesje

Informacja o XXXVII sesji - 12 marca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XXXVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00. W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Miasta i Gminy Łosice oprócz radnych, uczestniczyć będą osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad. Sesja odbędzie się bez...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 15:50

11. 2021

Obwieszczenie nr LU.ZUZ.2.4210.5.2021.MN z 26.02.2021 r.

Obwieszczenie nr LU.ZUZ.2.4210.5.2021.MN z 26.02.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu wód opadowych lub roztopowych Wl do rowu „Ciek Biernatka" na działce oznaczonej nr 398, obręb Łosice oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub rozto...

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 15:51

12. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.22.2020 z 02.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.22.2020 z 02.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 20:27

13. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.20.2020 z 02.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.20.2020 z 02.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie,

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 20:24

14. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.37.2020 z 02.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.37.2020 z 02.03.2021 r. o wydaniu Opinii stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 20:21

15. 2021

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, co potwierdza księga wieczysta nr SI2S/00018970/6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice działka oznaczona nr 2041 stanowi użytki rolne. Działka nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha (sklasyfikowana w klasach bonitacy...

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 13:09

16. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.35.2020 z 18.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.35.2020 z 18.02.2021 r. o wydaniu Opinii stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 15:54

17. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.36.35.2020 z 16.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.36.35.2020 z 16.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 15:51

18. 2021

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.40.2019 z 16.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.40.2019 z 16.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 15:47

19. Aktualności

Zmiana wysokości opłaty za odpady od 01.01.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła Uchwałę Nr XXXII/189/20 (Dz. U. woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 12183) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty ...

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 20:53

20. Podatek akcyzowy

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2021 roku. Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien złożyć: w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowó...

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 20:15