główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

12 marca 2021 została uchwalona zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

artykuł nr 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym dla całego obszaru Gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz Gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwoje...

artykuł nr 3

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.