główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o XXXVII sesji - 12 marca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XXXVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Miasta i Gminy Łosice oprócz radnych, uczestniczyć będą osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad.

Sesja odbędzie się bez udziału osób zapraszanych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami
1) Burmistrza
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
4. Informacja z działalności ŁDK i biblioteki miejskiej.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
3) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok;
5) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
6) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie m.in. obrony prawdy, godności i wolności człowieka;
7) w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce:
7. Stanowisko w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok.
8. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice za 2020 rok.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja z obrad sesji: https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
Ewa Hornowska