główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres działania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja powoływana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Obecnie, w skład Komisji wchodzi 7 osób, w tym:

 • Beata Jerzman    – przewodnicząca Komisji
 • Agata Magdziak  – sekretarz Komisji.

 

Do zadań Komisji należy:

I.     Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
       alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

1. Diagnozowanie problemu nadużywania alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie pomocy członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy poprzez udzielanie
  kompleksowej informacji o:

 • możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej,
 • możliwościach uzyskania wsparcia ze strony instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc,
 • formach pomocy dzieciom,
 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji rodziny.

3. Podejmowanie działań w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, w szczególności:

 • przekazywanie informacji o konsekwencjach jego zachowania,
 • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • składanie wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • przeprowadzanie rozmowy pod kątem występowania przemocy w rodzinie.

II.   Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
      integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu w postaci gminnego programu.

III.  Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady
    gminy

IV. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
     alkoholowych.

Opracowanie: Beata Jerzman
styczeń 2020