główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetecje

 1. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. reprezentowanie miasta i gminy na zewnątrz,
 2. wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
 3. przygotowywanie projektów uchwał rady, przedkładanie uchwał rady i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
 4. przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonywania uchwał rady,
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 9. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 10. okresowe przeprowadzanie – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu ustalenia zasad ich współdziałania i realizacji zadań,
 11. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 12. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 13. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 15. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 16. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,
 17. wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady,
 18. Wykonywanie zadań obronnych.
 19. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Łosice.
Dostępne kategorie:
Kompetencje