główna zawartość
artykuł nr 1

Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

1. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:

 1. wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,
 2. akt notarialny,
 3. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (załącznik nr 1)
 4. zaświadczenia o pomocy de minimis jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo oświadczenia  o wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333),
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U.
  z 2010 r., poz. 810)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy
  de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 350).
2. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Aby ubiegać się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym należy złożyć:

 1. wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej,
 2. rachunki, faktury (oryginały),
 3. zestawienie poniesionych wydatków,
 4. potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania,
 5. oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,
 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
  lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 2).

Podstawa prawna:

 1. Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).
 2. Rozporządzenie  z 16 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010, poz. 1704).