główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje

Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta i Gminy,
 3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu i przygotowywanie projektu budżetu,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. sprawowanie pieczy nad mieniem miasta i gminy,
 8. dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
 9. przekazywanie wytycznych i niezbędnych danych do opracowywania projektu budżetu,
 10. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 11. badanie i prognozowanie pozyskiwania środków pozabudżetowych dla miasta i gminy,
 12. udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady,
 13. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
 14. kontrasygnata zawieranych umów,
 15. rozliczanie otrzymanych dotacji,
 16. analiza planów finansowych,
 17. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu miasta i gminy,
 18. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych,

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Wydziału Finansowo-Budżetowego,
 2. Referatu Podatków i Opłat.
Dostępne kategorie:
Kompetencje