główna zawartość
artykuł nr 1

Procedura postępowania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach

Podstawowym zadaniem Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Powyższą procedurę wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

 

 1. Komisja podejmuje czynności na podstawie wniosku o podjęcie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu, który należy złożyć w sekretariacie UMiG w Łosicach.
 2. Osoba nadużywająca alkoholu, której postępowanie dotyczy otrzymują zaproszenie na posiedzenie Komisji listem poleconym.
 3. Jeżeli osoba nadużywająca alkoholu nie zgłosi się na posiedzenie Komisji - nie wstrzymuje tym samym biegu sprawy.
 4. Osobie nadużywającej alkoholu Komisja proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego. Jeżeli taka oferta zostaje przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres.
 5. Jeżeli zgłoszona osoba nie wyraża chęci podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowanie na badanie zostaje wysłane listem poleconym. Na badanie należy zgłosić się w wyznaczonym terminie.  Badanie przeprowadza dwóch biegłych specjalistów terapii uzależnień - lekarz psychiatra i psycholog, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia - stacjonarnego czy ambulatoryjnego.
 6. Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, zaprasza osobę na odczytanie opinii i proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego.
 7. W przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia Komisja  kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do sądu rejonowego wraz z opinią biegłych.
 8. Postępowanie prowadzone jest przez Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siedlcach i kończy się wydaniem postanowienia.
 9. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata. Zazwyczaj, zobowiązanie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

(Opracowanie: Beata Jerzman)
Styczeń 2020