główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice - VII kadencja

Załączniki:
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice 17.67 KB
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Łosice 19.04 KB
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice 27.87 KB
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice 47.75 KB
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Łosice 700.75 KB
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 38.21 KB
Uchwala Nr II/7/18 z 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice 28.61 KB
Uchwała Nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 77.97 KB
Uchwała Nr II/9/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku 138.66 KB
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a395/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Mieście i Gminie Łosice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 34.78 KB
Uchwała Nr II/11/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 269.20 KB
Uchwała Nr II/12/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028 1.29 MB
Uchwała Nr II/13/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku 918.32 KB
Uchwała Nr II/14/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Łosice w Zgromadzeniu Związku Komunalnego " Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach 24.63 KB
Uchwała Nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 47.40 KB
Uchwała Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach? realizowanego w ramach programu MIWIS MAZOWSZE 2018 43.78 KB
Uchwała Nr III/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku 3.84 MB
Uchwała Nr IV/18/18 w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok 201.69 KB
Uchwała Nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 149.22 KB
Uchwała Nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach 90.84 KB
Uchwała Nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 81.36 KB
Uchwała Nr IV/22/19 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 29.20 KB
Uchwała Nr IV/23/18 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019 194.04 KB
Uchwała Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2019 109.49 KB
Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028 1.22 MB
Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku 3.36 MB
Uchwała Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2029 1.46 MB
Uchwała Nr IV/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019 3.71 MB
Uchwała Nr V/29/19 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 134.38 KB
Uchwała Nr V/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 50.33 KB
Uchwała Nr V/31/19 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 43.39 KB
Uchwała Nr V/32/19 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 146.50 KB
Uchwała Nr V/33/19 z 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał ustalających zasady odpłatności za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 26.55 KB
Uchwała Nr V/34/19 z 30 stycznia 2019 r. w w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 468.72 KB
Uchwała Nr V/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 734.50 KB
Uchwała Nr V/36/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 1.59 MB
Uchwała Nr VI/37/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 356.32 KB
Uchwała Nr VI/38/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 261.57 KB
Uchwała Nr VI/39/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 76.41 KB
Uchwała Nr VI/40/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 70.32 KB
Uchwała Nr VI/41/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice 45.63 KB
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice 50.36 KB
Uchwała Nr VI/43/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 1.41 MB
Uchwała Nr VII/44/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach wraz z odpowiedzią na skargę 155.86 KB
Uchwała Nr VII/45/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok 163.76 KB
Uchwała Nr VII/46/19 z dnia z 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2029 1.15 MB
Uchwała Nr VII/47/19 z dnia z 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 2.88 MB
Uchwała Nr VIII/48/19 z 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 165.82 KB
Uchwała Nr VIII/49/19 z 27 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łosice innym instrumentem płatniczym 58.32 KB
Uchwała Nr VIII/50/19 z 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice 428.90 KB
Uchwała Nr IX/51/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 139.38 KB
Uchwały Nr IX/52/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice 78.99 KB
Uchwała Nr lX/53/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Rynek 6, stanowiącej własność Gminy Łosice 60.23 KB
Uchwała Nr IX/54/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego 105.91 KB
Uchwała Nr IX/55/19 w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018-2028 8.14 MB
Uchwała Nr IX/56/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 137.26 KB
Uchwała Nr IX/57/19 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice 457.69 KB
Uchwała nr IX/58/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 3.18 MB
Uchwała Nr IX/59/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 3.18 MB
Uchwała Nr X/60/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 930.83 KB
Uchwała Nr X/61/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. 50.23 KB
Uchwała Nr XI/62/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania 14.01 KB
Uchwała Nr XI/63/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 16.60 KB
Uchwała Nr XI/64/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 24.86 KB
Uchwała Nr XI/65/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 103.32 KB
Uchwała Nr XI/66/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 79.19 KB
Uchwała Nr XI/67/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników 47.81 KB
Uchwała Nr XI/68/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pn.: Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego 25.96 KB
Uchwała Nr XI/69/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice 422.27 KB
Uchwała Nr XI/70/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2029 6.41 MB
Uchwała Nr XI/71/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 2.85 MB
Uchwała Nr XII/72/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z udziałem w działce 56.20 KB
Uchwała Nr XII/73/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, będącymi własnością Gminy Łosice 56.94 KB
Uchwała Nr XII/74/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska ? ?Zalew Łosicki? 127.58 KB
Uchwała Nr XII/75/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Łosice do projektu pn. ?e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica 39.69 KB
Uchwała Nr XII/76/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice 52.25 KB
Uchwała Nr XII/77/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2020-2023, nie spełniającego wymagań formalnych 45.47 KB
Uchwała Nr XII/78/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencje 2020-2023 51.33 KB
Uchwała Nr XII/79/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pod nazwą ?Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego? 39.67 KB
Uchwała Nr XII/80/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława w Łosicach 35.99 KB
Uchwała Nr XII/81/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 517.96 KB
Uchwała Nr XII/82/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 4.13 MB
Uchwała Nr XIII/83/19 z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice 988.31 KB
Uchwała Nr XIII/84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrze, stanowiących własność Gminy Łosice 432.68 KB
Uchwała Nr XIII/85/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 623.98 KB
Uchwała Nr XIII/86/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice 3.86 MB
Uchwała Nr XIII/87/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 474.63 KB
Uchwała Nr XIII/88/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 6.78 MB
Uchwała Nr XIII/89/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 5.78 MB
Uchwała Nr XIV/90/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-c534/19 pn. ?Łosice otwarte na przedszkolaków? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 591.23 KB
Uchwała Nr XIV/91/19 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice 644.31 KB
Uchwała Nr XIV/92/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 596.90 KB
Uchwała Nr V/93/19 z 30 września 2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 373.63 KB
Uchwała Nr XV/94/19 z 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łosice 422.54 KB
Uchwała Nr XV/95/19 z 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego ?Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków ? Dzięcioły w miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu kolejowego PKP na odcinku o długości około 190 m? 313.84 KB
Uchwała Nr XV/96/19 z 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi powiatowej nr 2026W Woźniki-Czuchleby-Chotycze w miejscowości Meszki , Chotycze Kolonia i Chotycze na odcinku od km 4+470 do km 5+597 oraz od km 5+670 do 6+688, o łącznej długości 2,145 km" 331.29 KB
Uchwała Nr XV/97/19 z 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 5.51 MB
Uchwała Nr XV/98/19 z 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 8.57 MB
Uchwała Nr XVI/99/19 z 7 października 2019 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości 423.49 KB
Uchwała Nr XVII/100/19 z 30 października 2019r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023 231.71 KB
Uchwała nr XVII/101/19 z 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejsko -Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok. 1.23 MB
Uchwała Nr XVII/102/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 1.23 MB
Uchwała Nr XVII/103/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice. 517.90 KB
Uchwała Nr XVII/104/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Łosice. 427.39 KB
Uchwała Nr XVII/105/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028. 6.46 MB
Uchwala Nr XVII/106/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z 30 października w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku. 5.07 MB
Uchwała Nr XVIII/107/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice 4.07 MB
Uchwała Nr XVIII/108/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 446.73 KB
Uchwała Nr XVIII/109/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej 6.26 MB
Uchwała Nr XVIII/110/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 352.27 KB
Uchwała Nr XVIII/111/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.15 MB
Uchwała Nr XVIII/112/19 z 28 listopada 2019 r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Łosice 248.94 KB
Uchwała Nr XVIII/113/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 597.22 KB
Uchwała Nr XVIII/114/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku 1.26 MB
Uchwała Nr XVIII/115/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2.11 MB
Uchwała Nr XVIII/116/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łosicach 200.53 KB
Uchwała Nr XVIII/117/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 819.28 KB
Uchwała Nr XVIII/118/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łosice 230.97 KB
Uchwała Nr XVIII/119/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 6.80 MB
Uchwała Nr XVIII/120/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 8.30 MB
Uchwała Nr XIX/121/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok 334.25 KB
Uchwała Nr XIX/122/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 149.78 KB
Uchwała Nr XIX/123/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. ) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych 25.82 KB
Uchwała Nr XIX/124/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łosice 1,003.09 KB
Uchwała Nr XIX/125/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5B, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz użytkowania wieczystego 62.86 KB
Uchwała Nr XIX/126/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok 198.16 KB
Uchwała Nr XIX/127/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2020 111.93 KB
Uchwała Nr XIX/128/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pada drogowego 164.38 KB
Uchwała Nr XIX/129/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pod nazwą "Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego" 59.03 KB
Uchwała Nr XIX/130/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028 6.42 MB
Uchwała Nr XIX/131/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 9.20 MB
Uchwała Nr XIX/132/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028 14.82 MB
Uchwała Nr XIX/133/19 z 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2020 3.99 MB
Uchwała Nr XX/134/20 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice 3.17 MB
Uchwała Nr XX/135/20 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.14 MB
Uchwała Nr XX/136/20 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 1.05 MB
Uchwała Nr XX/137/20 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 712.61 KB
Uchwała Nr XX/138/20 z 29 stycznia 2020 r.w.sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 303.45 KB
Uchwała Nr XX/139/20 z 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 3.86 MB
Uchwała Nr XXI/140/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 1.62 MB
Uchwała Nr XXI/141/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 4.12 MB
Uchwała Nr XXI/142/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku. 4.12 MB
Uchwała Nr XXII/143/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach nr 60, stanowiącej własność Gminy Łosice 548.46 KB
Uchwała Nr XXII/144/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 7.72 MB
Uchwała Nr XXII/145/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 4.15 MB
Uchwała Nr XXIII/146/20 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego 833.54 KB
Uchwała Nr XXIII/147/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok 1.29 MB
Uchwała Nr XXII1/148/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 3.06 MB
Uchwała Nr XXIV/149/20 z 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 694.65 KB
Uchwała Nr XXIV/150/2020 z 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej, stanowiącej własność Gminy Łosice 454.19 KB
Uchwała Nr XXIV/151/20 z 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 5.16 MB
Uchwała Nr XXIV/152/20 z 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 5.22 MB
Uchwała Nr XXV/153/20 z 22 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok 1.40 MB
Uchwała Nr XXV/154/20 z 22 czerwca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zespołu dworsko-parkowego położonego w Toporowie, stanowiącego własność Gminy Łosice 598.93 KB
Uchwała Nr XXV/155/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 292.12 KB
Uchwała Nr XXV/156/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 263.95 KB
Uchwała Nr XXV/157/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 584.91 KB
Uchwała Nr XXV/158/20 z 22 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na zapewnienie wkładu własnego Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok 298.97 KB
Uchwała Nr XXV/159/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 5.20 MB
Uchwała Nr XXV/160/20 z 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżecie gminy w 2020 r. 7.06 MB
Uchwala Nr XXVI/161/20 z 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 - 2028 5.27 MB
Uchwała Nr XXVI/162/20 z 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 5.89 MB
Uchwała Nr XXVI/163/20 z 8 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2020/2021 513.30 KB
Uchwała Nr XXVI/164/20 z 8 lipca 2020 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 5.51 MB
Uchwała Nr XXVII/165/20 z 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania 136.14 KB
Uchwała Nr XXVII/166/20 z 23 lipca 2020 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 154.63 KB
Uchwała XXVII/167/20 z 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 217.54 KB
Uchwala Nr XXVII/168/20 z 23 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice 397.29 KB
Uchwala Nr XXVI/169/20 z 23 lipca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Łosice 470.45 KB
Uchwała XXVII/170/20 z 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze-Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Stare Biernaty, Biernary Średnie na odcinku od km 2+467 do km 4+270, o długości 1,803 km 332.22 KB
Uchwała XXVII/171/20 z 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 4.39 MB
Uchwala Nr XXVIII/172/20 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego przy ?Zalewie Łosickim" 3.05 MB
Uchwała Nr XXVIII/173/20 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego 1.69 MB
Uchwała Nr XXVIII/174/20 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 6.16 MB
Uchwała Nr XXVIII/175/20 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 6.47 MB
Uchwała Nr XXIX/176/20 z 14 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Łosice do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych 594.67 KB
Uchwała Nr XXIX/177/20 z 14 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice 564.70 KB
Uchwała Nr XXIX/178/20 z 14 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok 2.82 MB
Uchwała XXIX/179/20 z 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 6.10 MB
Uchwała Nr XXIX/180/20 z 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 6.45 MB
Uchwała Nr XXX/181/20 z 28 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 6.10 MB
Uchwała Nr XXX/182/20 z 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 6.27 MB
Uchwała Nr XXXI/183/20 z 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 5.05 MB
Uchwała Nr XXXI/184/20 z 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 7.04 MB
Uchwała Nr XXXII/185/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i Gminy Łosice 247.63 KB
Uchwała Nr XXXII/186/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 611.36 KB
Uchwała Nr XXXII/187/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021 1.23 MB
Zarządzenie Nr XXXII/188/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 615.71 KB
Uchwała Nr XXXII/189/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej 410.25 KB
Uchwała XXXII/190/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 620.50 KB
Uchwała Nr XXXII/191/20 z 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 2.11 MB
Uchwała Nr XXXII/192/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) 1.22 MB
Uchwała XXXII/193/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta i Gminy Łosice dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 1.22 MB
Uchwała Nr XXXII/194/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice" 519.06 KB
Uchwała Nr XXXII/195/20 z 30 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice 240.29 KB
Uchwała Nr XXXII/196/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 8.03 MB
Uchwała Nr XXXII/197/20 z 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 7.10 MB
Uchwała Nr XXXIII/198/20 z 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice 2.65 MB
Uchwała Nr XXXIII/199/20 z 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NrXXXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 291.21 KB
Uchwała Nr XXXIII/200/20 z 9 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na realizację zadania p.n.: ?Remont drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze-Biernaty Średnie - do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty - do drogi 698" 361.02 KB
Uchwała Nr XXXIII/201/20 z 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 7.79 MB
Uchwała Nr XXXIII/202/20 z 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 5.62 MB
Uchwała Nr XXX1V/203/20 z 30 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok 2.56 MB
Uchwała Nr XXXIV/204/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 1.19 MB
Uchwała Nr XXXIV/205/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach 2.89 MB
Uchwała Nr XXXIV/206/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Łosice na lata 2021-2025 4.08 MB
Uchwała Nr XXXIV/207/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok 1.60 MB
Uchwała Nr XXXIV/208/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na 2021 rok 964.15 KB
Uchwała Nr XXXIV/209/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice 6.93 MB
Uchwała Nr XXXIV/210/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 5.54 MB
Uchwała Nr XXXIV/211/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021-2030 12.34 MB
Uchwała Nr XXXIV/212/20 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2021 17.81 MB